Optimalization

 
We see optimization of information technology as the process of identifying, planning, implementation and follow-up steps towards more efficient spending on IT operation.
It is the instrument for reducing the total cost of IT operation and also the possibility of improving services that information technology provides to an organization.


In our approach to optimizing IT we have identified, based on practical knowledge, two main cost flows requiring attention, they are: New investments in information systems and Operations of existing information systems.
When aiming to optimize the cost of new projects we start from business priorities of the organization. Setting the finer sieve for new projects, reallocating spending and a review or the suspension of targeting projects has to contribute to a final investment to be not only practical but also rational and effective.
Optimizing the costs associated with the operation of existing IT systems is, in our opinion, essence of optimization efforts. So how to reduce costs so that the overall efficiency of IT did not decrease, quite the contrary? Our answer is Outsourcing or Outtasking - the most advanced method of administration and management of information technology for companies in which IT serves as a tool to achieve their business goals.

Why it might be interesting for you?
Would you like to have access to a quality team of experts with deep experience in IT? Would you like to achieve the large savings in human resources management for IT? Would it be conveniet for you to have someone with professional, flexible and focused approach to IT tasks on your side? Would you like to delegate some of the risks and responsibility for running IT to someone else? Yes? Contact us.
We are ready to provide you our services.What can we assist you with?

  • We know how to optimize existing IT infrastructure or how to create new one according to given priorities

  • We know how to suggest the right way of financing for new investments into IT and therefore to optimize cash flow of the organization

  • We know how to administer servers, workstations, peripherals and other IT elements in most effective way

  • We know how to communicate with third parties in various IT projects to protect interests of client and organization

  • We know how to provide adequate support for users and IT infrastructure

  • We know how to focus on specific needs and offer solutions
 

V prístupe k optimalizácii IT sme na základe praktických poznatkov identifikovali dva hlavne nákladové toky,  ktorým treba venovať pozornosť, sú nimi : Nové investície do informačných systémov a Prevádzka existujúcich informačných systémov.
Pri optimalizácii nákladov smerujúcich do nových projektov vychádzame najmä z obchodných priorít organizácie. Nastavenie jemnejšieho sita na nové projekty, zmena alokácie výdavkov či pozastavenie a prehodnotenie zacielenia projektov  majú prispieť k tomu aby výsledná investícia bola nie len  účelná ale racionálna a efektívna.
Optimalizácia nákladov spojených s prevádzkovaním existujúcich IT systémov tvorí, podľa nášho názoru gro optimalizačných snáh. Ako teda znížiť náklady tak aby celková efektívnosť IT neklesla, ba práve naopak? Našou odpoveďou je Outsourcing respektíve Outtasking - najmodernejší spôsob správy a riadenia informačných technológií v spoločnostiach, ktorým IT slúžia ako nástroj na dosahovanie ich podnikateľských cieľov.
Prečo to môže byť pre Vás zaujímavé?
Radi by ste mali prístup ku kvalitnému tímu expertov s roziahlymi skúsenosťami v IT? Páčilo by sa Vám dosiahnuť rozsiahle úspory v oblasti manažmentu ľudských zdrojov pre oblasť IT? Vyhovoval by Vám profesionálny, pružný a cielený prístup k riešeniu IT úloh na zmluvnom základe? Radi by ste preniesli časť rizika a zpodpovednosti za chod IT na niekoho iného? Áno? Kontaktujte nás.
Sme pripravení poskytnúť Vám naše služby.

V čom vieme pomôcť Vám:

vieme optimalizovať existujúcu IT infraštruktúru organizácie, alebo vytvoriť novú v zmysle stanovených priorít
vieme navrhnúť vhodný spôsob financovania nových investícií do IT a tým následne optimalizovať cash flow organizácie
vieme ako čo najefektívnejšie spravovať servery, pracovné stanice, periférie a iné prvky IT v organizácii
vieme priniesť odborný názor pri komunikácii s tretími stranami vo vzťahu k IT
vieme zabezpečiť zodpovedajúcu podporu užívateľov a IT infraštruktúry
vieme sa zamerať na špecifické požiadavky a ponúknuť zodpovedajúce riešenia problémov

© 2011 ITSolutions s.r.o.